Обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0002

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №174/13.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Съобщение до "ИН СИ БИЛД - ТН" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - /публикувано 23.05.2017/

 Съобщение до "СЪРВЕЙ ДИЗАЙН" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - /публикувано 23.05.2017/

 Съобщение до "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - /публикувано 23.05.2017/

 Съобщение до "ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - /публикувано 23.05.2017/

 Решение №4/24.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 24.04.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите - /публикуван 24.04.2017/

 Протокол №3.1/24.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 24.04.2017/ 

 Протокол №3/06.04.2017 г.  от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 10.04.2017/

 Протокол №2/28.03.2017 г.  от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 10.04.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 31.03.2017/ 

 Протокол 1.1/23.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 27.03.2017/ 

 Протокол №1/09.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 13.03.2017/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 770120

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 770125

 Документация